| English
 
What's On

May 2013

Source:Author: myyReleaseTime:2013-05-15 11:23:01Visits:5193

Performance Information in May

1st of May    Yifu Theatre 
Time: 7:15pm
Lady Wang Baochuan
Cast: Jin Xiquan, Xiong Mingxia, Li Jun, Liu Guijuan, Guo Yi, Ge Xiangru, Yu Hui, Hu Xuan, Yan Qinggu, Yu Wei, etc

6th of May   Yifu Theatre 
Time: 7:15pm
Lady Qin Xianglian
Cast: Kang Wansheng, Wu Chunhua, Zhang Ke, Xu Jianzhong, Qi Baoyu, Hu Xuan, Yu Wei, Ge Xiangru, Ren Guangping, etc

10th of May    Yifu Theatre
Time: 7:15pm
The Story of a Pair of Jade Bracelets
Cast: Xiong Mingxia, Yan Qinggu, Chen Shaoyun, Jin Xiquan, Qi Baoyu, Xu Jianzhong, Yan Runlei, etc

11th of May    Yifu Theatre
Time: 1:30pm
Highlights
Cast: Chen Lin, Yang Yiju, Liang Guohui, Bi Xixi, Yu Wei, Li Chun, Guo Yi, Lan Tian, Ren Guangping , etc

11th of May   Yifu Theatre
Time: 7:15pm
Highlights
Cast: Yang Yanan, Yang Nan, Chen Shengjie, Gao Mingbo, etc

13th ,14th of May    Yifu Theatre

 


Time: 7:15pm
Shajiabang Margin
Cast: Li Jun, Zhao Qun, Hu Xuan, Xu Jianzhong, Yang Donghu, Qi Baoyu, Yan Qinggu, Ren Guangping, Yu Wei, etc

15th of May    Yifu Theatre
Time: 7:15pm
Take Weihu Mountain by Strategy
Cast: Fu Xiru, Xu Jingen, Gao Mingbo, Wang Xiaozhuan, Li Wenwen, Chen Yu, Wang Dun, etc

25th of May    Yifu Theatre
Time: 1:30pm
Special Performance by Wang Peiyu
Cast: Yang Yanan, Wu Xiangjun, Zhu Heji, Li Wenwen, Wang Peiyu, Yan Qinggu, Wang Dun, Yin Yuzhong, Chen Yu, Wang Yishan, etc

27th of May   Wanping Theatre
Time: 2:00pm
Four Imperial Scholars
Cast: Guo Yi, Yu Hui, Fu Xiru, Cai Xiaoying, Yang Yang, Wu Xiangjun, Chen Yu, Yang Nan, etc

27th of May   Wanping Theatre
Time: 7:15pm
Highlights by young actors of School Qi
Cast: Lu Su, Yang Nan, Yu Hui, Wang Dun, Guo Yi, Chen Yu, Wei Bo, etc

28th of May   Wanping Theatre
Time: 2:00pm
Wulong Mansion
Cast: Lu Su, Yang Yang, Chen Yu, Zhu Heji,