| English
 
What's On

Performance Information in April

Source:Author: myyReleaseTime:2013-04-17 14:40:08Visits:5109

Performance Information in April

6th of April  Yihai Theatre 
Time: 7:15pm
Sitting at the Palace
Cast: Xiong Mingxia, Fu Xiru

9th of April   Mei Lanfang Theatre, Beijing 
Time: 7:15pm
Farewell My Concubine
Cast: Shang Changrong, Shi Yihong, Yang Donghu, Li Jun, Wang Lijun, Jin Xiquan, Lan Tian, Ren Guangping, Fu Xiru, Chen Yu, Gao Mingbo, Xu Jianzhong, Hao Shuai, Qi Baoyu, Lu Su, Hao Jie, Yan Qinggu, Yu Wei, Luo Jiakang, Zhu Heji, etc

13th of April   Yifu Theatre
Time: 1:30pm
Highlights
 Cast: Hao Jie, Qiu Yipin, Chen Yu, Wu Xiangjun, Zhao Huan, Gu Liang, Li Wenwen, Fu Xiru, Gao Mingbo, Cai Xiaoying, Miao Hairong, Zhang Haifeng, Li Xueji, Wei Bo, etc

29th of April   Yifu Theatre
Time: 1:30pm
Special Performance by Wang Peiyu
Cast: Feng Yun, Wang Yishan, Wang Peiyu, Cai Xiaoying, Gu Liang, Tong Hang, Zhao Bowen, Wang Dun, etc

30th of April   Yifu Theatre
Time: 7:15pm
Jingju Symphony Concert
 Cast: Li Jun, etc