| English
 
What's On

July 2012

Source:Author: myyReleaseTime:2012-07-25 11:43:17Visits:5291

Performance Information in July
 
6th of July   Yifu Theatre 
Time: 7:15 pm
Empress Wu Zetian
Cast: Tong Xiaoling, Li Chun, Ren Guangping, Hu Xuan, Bi Xixi, Qi Baoyu, Yan Qinggu, Yu Wei, Chen Lin, Xu Jianzhong, Liu Shaojun, Wang Nannan, etc


11th of July   Mei Lanfang Theatre, Beijing 
Time: 7:30 pm
Tour Show
Cast: Jin Xiquan, Li Chun, Wang Peiyu, Qiu Yipin, Xi Zhonglu, Liang Guohui, Wu Xiangjun, Chen Lin, He Jun, Wang Yishan, Li Xueji, Chen Yu, Gu Liang, Li Jun, Shi Yihong, Xiong Mingxia, Hu Xuan, Xu Jingen, Yan Qinggu, Yu Wei, Qi Baoyu, Ren Guangping, etc
 
 12th of July   Mei Lanfang Theatre, Beijing 
Time: 7:30 pm
Tour Show----Premier Xiao and General Han
Cast: Chen Shaoyun, An Ping, He Shu, Guo Ruiyue, Yang Yang, Fu Xiru, Yin Yuzhong, Chen Yu, Li Xiaoyang, Liu Changjiang, etc
 
 
 21st of July   Yifu Theatre
Time: 7:15 pm
Jiangsu Changrong Jingju Company performs in Shanghai
Cast: Yao Zhongwen, Liu Weiqing, Shi Fangwei, Qiang Sheng, Qin Jiashan, Zhen Longfei, Du Jiuhong, Tong Qixin, Wang Ya, Zhang Jie, Feng Zhiyuan, etc
22nd of July   Yifu Theatre
Time: 1:30 pm
Jiangsu Changrong Jingju Company performs in Shanghai
Cast: Zhu Junhao, Liu Xiaorong, Shi Fangwei, Fan Yongliang, etc